TÜHİD GENÇ İLETİŞİMCİ BURSU
BETÛL MARDİN BURSU
PROF. DR. ALÂEDDİN ASNA BURSU


BURSLAR
1. TÜHİD Genç İletişimci Bursu
2. TÜHİD Betûl Mardin Bursu
3. TÜHİD Prof. Dr. Alâeddin Asna Bursu


*Bursların detaylarıyla ilgili aşağıdaki koşulları dikkatle inceleyiniz. Burs almaya hak kazanan öğrenciler sadece bir kategoride burs alabilecektir. Aynı öğrenci birden fazla burs alamayacak.

1. TÜHİD GENÇ İLETİŞİMCİ BURSU BAŞVURU ŞARTLARI

TÜHİD’den burs talebinde bulunan öğrencilerin aşağıdaki yer alan şartlara uymaları gerekmektedir:
1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2.Taksirli suçlar hariç, affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
3.Üniversitelerin örgün öğretim yapan 4 yıllık lisans programlarından
- İletişim Fakültesi/ Halkla İlişkiler Bölümü programında öğrenimine devam ediyor olmak,
4.Genel not ortalamasında 3,5 ve üzeri puana sahip olmak,
5.Yüksek öğrenime yeni kayıt yaptıranlar için: Fakülte giriş puan sırasına göre önde olmak
6.Okumak için mali durumu yetersiz olmak,
7.Gelir getirici bir işte çalışmıyor olmak,
8.Toplumu rahatsız edecek, TÜHİD ve halkla ilişkiler amaçlarıyla bağdaşmayan kötü davranış ve alışkanlıklara sahip olmamak,
9.Başvuru belgesini gerçeğe uygun olarak doldurmak ve belgelendirilmesi istenen belgelerle birlikte tam ve eksiksiz olarak zamanında Derneğe teslim etmiş olmak,
10.Beyan edilen bilgiler ile Derneğe teslim edilen belgeler ve/veya Dernekçe elde edilecek bilgi ve belgeler arasında aday aleyhine bir durumun söz konusu olmaması gerekmektedir.

2.BETÛL MARDİN BURSU BAŞVURU ŞARTLARI

Bu burs halkla ilişkiler mesleğinin duayeni, TÜHİD Başkanlarından, uluslararası alanında halkla ilişkiler sektörünü temsil eden ilk Türk İPRA Başkanı, yönetici, gazeteci, akademisyen, iletişimci, halkla ilişkilerin Türkiye’de ilk uygulayıcılarından Betûl Mardin adına verilmektedir.
TÜHİD Betûl Mardin Bursu talebinde bulunan öğrencilerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:
1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2.Taksirli suçlar hariç, affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
3.Üniversitelerin örgün öğretim yapan 4 yıllık lisans programlarından
- İletişim Fakültesi/ Halkla İlişkiler Bölümü programında öğrenimine devam ediyor olmak,
4.Genel not ortalamasında 3,7 ve üzeri puana sahip olmak,
5.Yüksek öğrenime yeni kayıt yaptıranlar için: Fakülte veya yüksekokula giriş puan sırasına göre önde olmak
6. Yabancı dil bilgisinin konuşma, yazma ve okuma düzeyinde yeterli olması
7.Okumak için mali durumu yetersiz olmak,
8.Gelir getirici bir işte çalışmıyor olmak,
9.Toplumu rahatsız edecek, TÜHİD ve halkla ilişkiler amaçlarıyla bağdaşmayan kötü davranış ve alışkanlıklara sahip olmamak,
10.Başvuru belgesini gerçeğe uygun olarak doldurmak ve belgelendirilmesi istenen belgelerle birlikte tam ve eksiksiz olarak zamanında Derneğe teslim etmiş olmak,
11.Beyan edilen bilgiler ile Derneğe teslim edilen belgeler ve/veya Dernekçe elde edilecek bilgi ve belgeler arasında aday aleyhine bir durumun söz konusu olmaması gerekmektedir.


3. PROF. DR. ALÂEDDİN ASNA BURSU BAŞVURU ŞARTLARI

Bu burs halkla ilişkiler mesleğinin duayeni, TÜHİD Kurucusu ve ilk başkanı, ulusal ve uluslararası alanında halkla ilişkiler sektörünün yönetici, gazeteci, akademisyen, iletişimci, halkla ilişkilerin Türkiye’de ilk uygulayıcılarından Prof. Dr. Alâeddin Asna anısına verilmektedir.
TÜHİD’den Prof. Dr. Alâeddin Asna Bursu talebinde bulunan öğrencilerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:
1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2.Taksirli suçlar hariç, affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
3.Üniversitelerin örgün öğretim yapan 4 yıllık lisans programlarından
- İletişim Fakültesi/ Halkla İlişkiler Bölümü programında öğrenimine devam ediyor olmak,
4.Genel not ortalamasında 3,7 ve üzeri puana sahip olmak,
5.Yüksek öğrenime yeni kayıt yaptıranlar için: Fakülte veya yüksekokula giriş puan sırasına göre önde olmak
6. Yabancı dil bilgisinin konuşma, yazma ve okuma düzeyinde yeterli olması
7.Okumak için mali durumu yetersiz olmak,
8.Gelir getirici bir işte çalışmıyor olmak,
9.Toplumu rahatsız edecek, TÜHİD ve halkla ilişkiler amaçlarıyla bağdaşmayan kötü davranış ve alışkanlıklara sahip olmamak,
10.Başvuru belgesini gerçeğe uygun olarak doldurmak ve belgelendirilmesi istenen belgelerle birlikte tam ve eksiksiz olarak zamanında Derneğe teslim etmiş olmak,
11.Beyan edilen bilgiler ile Derneğe teslim edilen belgeler ve/veya Dernekçe elde edilecek bilgi ve belgeler arasında aday aleyhine bir durumun söz konusu olmaması gerekmektedir.


B. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

1. Burs başvuruları internet ortamında (www.tuhid.org adresinden)  yapılacaktır. Bu sistemin dışında yapılacak yazılı başvurular kabul edilmeyecektir.
2. Aday, “Bursu Başvuru Formu(EK:2)”nu doldurmadan önce (Başvuru Kriterleri Belgelendirme Çizelgesi)’ni inceleyecektir
3. Başvuru Formu(EK:2) doldurulurken belgelendirilmesi istenen bilgiler belgeye dayalı olacak, tüm bilgiler doğru ve eksiksiz olarak doldurulacaktır.
4. Başvuru için istenen belgeler ise ilgili kurum, kuruluş ve makamlarca onaylı(mühürlü ve yetkili imzalı) olacaktır.
5. Aday burs almaya hak kazandığı takdirde “EK:1”de istenen belgeleri hazırlayarak bir “Burs Başvuru Dosyası” oluşturacaktır.
6. Aday, hazırlamış olduğu “Burs Başvuru Dosyası”nı muhafaza edecek, Dernek tarafından www.tuhid.org adresinde açıklanacak aday liste veya yedek listede ismi yer alması halinde Dernek adresine gönderecektir.

C.BAŞVURU SÜRESİ

Burs başvuruları her yılın Eylül ayında başlayıp Ekim ayında sona erecektir.

D.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ İLANI

1. 2018 yılında TÜHİD Genç İletişimci Bursu’ndan 1 (bir) öğrenci yararlanacakdır
2. 2018 yılında Betûl Mardin Bursu’ndan 1 (bir) öğrenci yararlanacakdır
3. 2018 yılında Prof. Dr. Alâeddin Asna Bursu’ndan 1 (bir) öğrenci yararlanacakdır.
4.Burs başvuruları iki aşamada değerlendirilecektir.
a) Dernek, internet ortamında yapılan burs başvurularının değerlendirmesini yapacak ve en yüksek puandan başlayarak daha düşük puana doğru yapılacak sıralama ile burs kontenjanı kadar aday liste oluşturacaktır.
b) Gelen başvurulardan puan sıralaması ve yabancı dil (İngilizce) bilgisine göre seçilecek öğrencilerin bilgileri ilgili yerlerle paylaşılacak. Başvuru yapanlar gerektiğinde Türkçe ve İngilizce mülakattan geçirilecektir.
c) Dernek, burs almaya hak kazanan öğrencilerden beyan ettikleri belgelerin asıllarını isteyecek. Teslim edilen “Burs Başvuru Dosyası” belgeleri ile adayın Burs Başvuru Formu bilgilerini karşılaştıracak. Sonuç www.tuhid.org adresinden ilan edecektir.
5. Aday listede ismi yer alan bursiyer adaylar,“Burs Başvuru Dosyası”nı ilan tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde “Türkiye Halkla İlişkiler Derneği, Serencebey Yokuşu Huzur Palas Apartmanı No:11 D.2 Beşiktaş” adresine elden veya posta ile teslim edeceklerdir.
6. İnternet başvuru bilgileri ile dosya belgeleri uyuşmayan(en az bir bilgi/belge uyuşmaması halinde bile) ve/veya yalan beyanda bulunulduğu tespit edilmesi halinde adaylar ikinci bir işleme gerek duyulmaksızın derhal elenecektir. Bu durumda TÜHİD’in hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır.
7.Dernek adresine dosyanın zamanında teslim edilmemesi(postadaki/kuryedeki gecikme dahil) halinde yapılmış başvuru geçersiz sayılacak ve ilgili aday elenecektir. Bu durumda Derneğin hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır.

E. YEDEK LİSTE

1. Aday listede ismi açıklandığı halde belgelerini zamanında Dernek adresine teslim edemeyenler ile internet başvuru bilgileri ile dosya belgeleri uyuşmayan(en az bir bilgi/belge uyuşmaması halinde bile) ve/veya yalan beyanda bulunulduğu tespit edilecek adaylar elenerek yerlerine yedek listeden oluşturulacak yeni aday liste ilan edilecektir. Aday listede ismi bulunan adaylar Burs Başvuru Dosyalarını ilan tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde Dernek adresine elden veya posta ile teslim edeceklerdir.
2. İsmi aday listede ilan edilen öğrenciden gerekli belgeleri süresi içinde tamamlayıp teslim edemeyen, burs almaktan vazgeçen veya yıl içerisinde burs şartlarını kaybedenlerin bursluluk halleri derhal sona erdirilecektir. Bu durumda, sıradaki yedek öğrenci asıl listeye dahil edilerek gerekli işlem tesis edilecektir.

F. BAŞVURU SAHİBİNDEN İSTENECEK BELGELER

Dernekten burs almak için başvuran, başvurusu kabul edilerek aday listede ismi açıklanan öğrencilerden aşağıdaki belgeler istenecektir:
1.Dernek resmi internet sitesi (www.tuhid.org) adresinden yapmış olduğu “Burs Başvuru Formu” çıktısı (imzalı olarak),
2.“EK:1”’de bildirilen diğer belgeler istenecektir.

G.BURSLARIN ÖDEME ZAMANI

Burslar, ilgili yıl içinde Ekim ayından başlamak üzere her ayın ilk Cuma günü banka hesabına havale edilerek ödenecektir.

Ödeme süresi 9 (dokuz) aydır.