“Yeni Zamanlar ve Halkla İlişkiler” Sempozyumu 19 – 20 Kasım 2020 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek

19 Ekim 2020 , Pazartesi

“Yeni Zamanlar ve Halkla İlişkiler” Sempozyumu 19 – 20 Kasım 2020 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek

Pandemi nedeniyle ertelenen ve Prof. Dr. Alâeddin Asna anısına düzenlenen mesleki konferanslar dizisinin dördüncüsü, "Yeni Zamanlar ve Halkla İlişkiler" sempozyumu, “İletişim Eğitiminin Geleceği” temasıyla 19-20 Kasım 2020 tarihlerinde Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi ev sahipliğinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

Bildirileri kabul edilen katılımcılar, 25 Ekim 2020 tarihine kadar kayıtlarını tamamlayabilecek. Sempozyum programı ve katılım linki toplantı öncesinde www.konferans.ab-pr.com sitesinden ayrıca duyurulacak.

İlki Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, ikincisi Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi ve üçüncüsü Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nde düzenlenen “Yeni Zamanlar ve Halkla İlişkiler Sempozyumu”nun bu yılki teması “İletişim Eğitiminin Geleceği” olarak belirlendi. Sempozyumun hedefi, dijital, siyasal, ekonomik ve toplumsal bir dönüşüm halinde olan dünyada, sosyal bilimlerde araştırma ve geliştirme zorlukları çeken üniversite gerçeğinden hareketle, iletişim disiplininde eğitimin ne yöne evrilmesi gerektiği konusuna çözüm önerileri getirmektir.

21. yüzyıla damgasını vuran ve hızla gelişen  teknolojik olanaklar, yapay zekâ, IoT, iletişimin ulaştığı hız ve bireye sağladığı imkânlar ile sosyal medyanın gücü, iletişim disiplinine yeni açılımlar kazandırma zorunluluğunu da beraberinde getirmektedir. Geçmişin kuram, yöntem ve süreçleriyle artık icra edilemeyecek bu disiplinin, öngörüsü çok da kolay olmayan bir yöne doğru evrildiği inkâr edilemeyecek bir gerçektir.

Bireylerin kendi başına bir mecra, yayın ve hatta naklen yayın vasıtası olmasının yanı sıra, sanal ortama bıraktığı dijital izler aracılığıyla tutum ve davranışlarının öngörülebilir ve ölçülebilir olması, iletişim disiplininin yeni bir bakış açısı kazanmasını zorunlu hale getirmektedir. Medyanın farklılaşan rolü, yeni tarz kanaat önderleri, bilgiye ulaşımın kolaylığı, yapay zekâ ve “büyük veri”nin getirdiği imkân ve kolaylıklar, iletişim alanını gittikçe genişleterek “toplam iletişim” ihtiyacını daha fazla gerektirmekte, farklı disiplinlerin desteğine duyulan ihtiyacı artırmaktadır.

Diğer yandan, etik ve değerler üzerinden ilerlemesi gereken bu disiplinin giderek pazarlama fonksiyonlarından biri haline dönüşmesi, meslek uygulayıcılarının insanı ve toplumu odağına koymaktan uzaklaşarak, kârı, büyümeyi ve iktidarı ön plana alması, dünyanın bugün içinde bulunduğu durumun bir nedeni olarak da sorgulanmalıdır. İster siyasi, ister ekonomik, ister kültürel olsun dünyadaki tüm sorunların ve krizlerin temelinde güven eksikliği ya da kaybı bulunmaktadır. Günümüzde güven yaratabilmenin ana koşulu; hedef kitlelerle kurulan ilişkilerde şeffaf ve hesap verebilir olmak, etik kurallara uymak ve kamusal sorumluluk anlayışına sahip olmaktır. Bu nedenle iletişim disiplini etik analizleri de içine alacak şekilde geliştirilmelidir.

Yüzyılımızın getirdiği tüm bu teknolojik gelişimlerinin ötesinde gözden kaçırılmaması gereken bir başka unsur ise bu dönemin insan yetkinlikleri ve kişilik özellikleridir. Kurumların en yetkin insan profillerini bünyelerine katmak ve muhafaza etmek konusunda yarıştığı bugünkü iş ortamlarında meslek tercihini iletişim alanında kullanacak gençlerin niteliklerinin geliştirilmesinin de özel önem taşıdığı ortadadır.

Tüm bu gerçeklerden hareketle halkla ilişkiler eğitiminin küresel dünya gerçeklerine uyumlu hale getirilmesi adına atılacak adımlar, iletişim fakültelerinin eğitim programlarında ne gibi yenilenmelere gidilmesi gerektiği, meslek uygulayıcılarının karşılaştıkları zorluklar ve özellikle etik ile değişen teknolojik ve çevresel sorunlarla başa çıkabilmenin yöntemleri, somut çözüm önerileri ve uygulamalar bu sempozyumda tüm yönleriyle ele alınacaktır.

Konuşmacıların bir bölümü açık çağrıyla belirlenecek olan sempozyumda, iletişim disiplinini ileriye götürecek farklı düşüncelerini dinlemek ve tartışmak amacındayız.

Bildiri Özetleri

Sempozyum temasına uygun olarak hazırlanan bildirilerin 150-300 kelimelik özeti yenizamanlarhalklailiskilerege@gmail.com mail adresine gönderilecektir. Özet, sunum ve tam metin bildiriler Türkçe dilinde yazılmış olmalı ve gönderilmeden önce yazım hataları mutlaka kontrol edilmelidir. Çalışmaların aşağıdaki başlıklara cevap veren bilgileri içermesi beklenmektedir.

 • Bildirinin başlığı ve özeti
 • Araştırmanın amacı
 • Araştırmanın önemi ve alana katkısı
 • Araştırmanın yöntemi

Sempozyumda sunulan tüm bildirilerin tam metni, bildiri kitapçığında yer alacaktır. Yazarların, bildirilerini web sitesinde yer alan bildiri şablonuna uygun olarak hazırlaması gerekmektedir. Hakem değerlendirmesinden geçen bildirilerin makale formatındaki tam metinleri, Ege Üniversitesi Yayınları tarafından elektronik kitapta bölüm olarak yayınlanacaktır. Çalışmalar akademik yazım kurallarına ve bilim etiğine uygun olmalıdır. Her türlü bilimsel ve etik sorumluluk yazara aittir.

Bildirilerin yayınlanmak üzere kabul edilmesi için çalışmaların durum tespitinden ibaret ve geçmiş kuramların tekrarı olmaması büyük önem taşımaktadır.

Sempozyum Temaları

 • İletişim Eğitimi ve Teknoloji
 • Eğitim Teknolojilerindeki Dönüşüm ve İletişim Eğitimi
 • İletişim Eğitiminde İyi Uygulamalar
 • İletişim Eğitimde Yeni Yaklaşımlar
 • İletişim Eğitiminde Kalite ve Sürekli İyileştirme
 • İyi Bir İletişim Eğitiminin Önündeki Engeller
 • İletişim Eğitimi ve İstihdam
 • İletişim Eğitiminde Müfredat ve Akreditasyon
 • İletişim Eğitiminde Kuşaklar
 • Sektör ve İletişim Eğitimi
 • Öğrenciler ve İletişim Eğitimi
 • Çok Kültürlülük ve Eğitimde Uluslararasılaşma
 • İletişim Eğitimi ve Araştırma Yöntemleri
 • İletişim Eğitimi ve Sektörel Sorunlar
 • İletişim Eğitiminde Kuramlar ve Modeller

Etiketler: alaeddin asna sempozyum