Tüzük

Tüzük

TÜRKİYE HALKLA İLİŞKİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ (TÜHİD)

DERNEĞİN ADI
Madde – 1 :

Derneğin Adı; TÜRKİYE HALKLA İLİŞKİLER DERNEĞİ’dir. Bakanlar Kurulu’nun 10.08.2004 tarihli ve 8025 sayılı kararı ile “Türkiye” ismini almıştır. Kısa adı “TÜHİD”dir ve aşağıdaki tüzük maddelerinde (Dernek) adı ile anılmıştır.

DERNEĞİN MERKEZİ
Madde – 2 :

Derneğin Merkezi; İstanbul ilidir. İstanbul Büyükşehir Belediye sınırları içinde faaliyet gösterecektir.

DERNEĞİN AMACI
Madde – 3 :

Halkla İlişkiler Mesleği; bu hizmeti veren uzmanlar tarafından hizmetten faydalananlar adına; Özel ve kamu kuruluşlarında, çevrelerinde kabul görmeleri, kendilerini topluma tanıtmaları, çalışmalarını ve tutumlarını kamuoyu beklentileriyle uyumlu hale getirmeleri amacıyla yapılan ; müşteri, çalışan, ortak, kamu gibi hedef gruplar ve paydaşlar veya geniş anlamında kamuoyu ile kurdukları sürekli, düzenli ve planlı iletişim çabalarıdır.
Derneğin amacı Halkla İlişkiler Mesleğinin kimliğini ve itibarını gözetmek, gerektiğinde bunların korunması için girişimlerde bulunmak, mesleği uluslar arası standartlara uyumlu hale getirmek, bağlı bulunduğu organlarda temsil kabiliyetini arttırmak, doğru ve anlaşılır iletişim faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasını sağlamaktır.

DERNEĞİN SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ
Madde – 4 :

Derneğin faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için inceleme ve araştırmalar yapmak,
Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
Üyelerin gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında gerçekleştirecekleri çalışmalara maddi ve manevi desteği temin ederek, üyelerine mesleki yardımda bulunmak,
Amaç ve faaliyetleri için özel bir yayın çıkararak tanıtım bilgi iletişim ve akademik gelişmeyi sağlayacak çalışmaları yapmak,
Yerli yabancı toplantılara, kurslara, konferanslara, kongrelere, sempozyumlara ve panellere iştirak için gerekli girişimleri yapar ve üyelerinin amaçlarına uygun yurt içi ve yurtdışı bilimsel derneklerle iş birliği yapılmasını desteklemek,
Mesleki alandaki araştırma faaliyetlerini destekler ve bu amaçla üniversiteler kültürel ve bilimsel derneklerle iş ve güç birliğini sağlamak,
Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
Amaçlarını gerçekleştirmek için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, dernek kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir vakıf, dernek, federasyon ve birliğe katılmak,
Başta pazarlama iletişimi alanında meslek eğitimi ve araştırma olmak üzere, pazarlama iletişimiyle ve yaratıcı endüstrilerle ilgili her konuda faaliyette bulunmayı amaçlayan kurulmuş ve kurulacak vakıflara derneklere ve benzeri sivil toplum kuruluşlarına katılmak. Bunun için tahsis edilecek mal varlığı ve yapılması gereken harcama ve ödentiler Dernek fonlarından karşılamak,
Bireysel yaratıcılık, beceri ve yetenek üzerine temellenen yaratıcı endüstrilerde, fikri mülkiyeti geliştirmek, refah yaratmak ve yaratıcı kaynağı teşvik amaçlı her türlü faaliyeti, tek başına olarak veya diğer dernek, vakıf, sendika ve/veya benzeri sivil toplum örgütleri ile müşterek olarak yürütebilmek,
Derneğin amacı ile ilgili bulunan diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla veya şirketlerle ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uyarınca adi şirket veya ticaret şirketi veya iktisadi işletme, iktisadi teşekkül kurabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilmek, kurduğu veya iştirak ettiği şirketlerden, işletme veya teşekküllerden Dernekler Kanunu, Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak ayrılabilmek veya söz konusu şirket, işletme veya teşekkülleri sonlandırmak,
Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
Üyelerin hukuki haklarının tanınmasını ve korunmasını sağlamak,
Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
Üyelerin hak ve menfaatleri için idari ve yasal girişimlerde bulunmak, dava açmak, hukuki yardım sağlamak ve ihtiyaç sahibi olan (kaza, hastalık vb.)den dolayı mağdur olan üyelere yardımda bulunmak,
Derneğin mali imkanları ve Yönetim Kurulu'nca alınacak kararlar doğrultusunda; muhtaç durumdaki üyelerine ayni ve yardım yapmak, tahsildeki çocuklarına karşılıksız burs vermek, ölen üyeleri için cenaze yardımı yapmak,
Yemekli, yemeksiz toplantılar, eğlence geceleri, çekiliş ve piyango­lar düzenlemek,
Taşınmaz mal satın almak, gerektiğinde taşınmaz mallanın kiraya vermek veya satmak, edindiği taşınmaz mallar üzerinde ayni haklar ( intifa, ipotek, irtifak) tesis etmek ve bunları terkin etmek,
Dernek, faaliyetlerinin yürütülebilmesi için yurt içinde il ve ilçelerde gerek görülen yerlerde genel kurul karıyla şubeler ve temsilcilik açabilir,
Dernek mülkiyetinde bulunan arsalar üzerinde inşaat yaptırmak.

ÜYE OLMA HAKKI
Madde – 5 :

Fiil ehliyetine sahip,
18 yaşını bitirmiş,
4 yıllık lisans eğitimini tamamlamış bulunmak,
Halkla İlişkiler faaliyetlerini bilfiil yürütüyor olmak,
İletişim alanında yüksek tahsil yapanlarda 1 yıllık, diğer branşlarda yüksek tahsil yapanlarda ise 2 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak,
En az 2 dernek üyesince tavsiye edilmiş olmak,
Yukarıdaki maddelere haiz olanlar; Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve üyelik için Dernekler Mevzuatının öngördüğü koşulları taşıyanlar bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.
Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen ve dernek giriş aidatını ödeyen kişi üye kabul edilerek, bu amaçla tutulan deftere kaydedilir.
Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.

ADAY ÜYELİK
Madde – 6 :

İletişim fakültesi öğrencileri ve üyelik için gereken koşullara henüz sahip olmayan 25 yaşından küçükler "aday üye" olabilir. "Aday üye"ler dernek organlarında yer alamaz, oy kullanamaz ancak komitelerde çalışabilir ve etkinliklerde görev alabilir.

ONURSAL ÜYELİK
Madde – 7 :

Halkla İlişkiler mesleğinin gelişimine, eğitim, kamu ve basın kuruluşlarındaki çalışmaları ile katkıda bulunanlar ile meslekte 25 yılını doldurmuş olanlar veya Dernek üyeleri arasından bu sayılan özelliklere sahip kişiler Yönetim Kurulu önerisi ile Genel Kurul kararıyla onursal üye olarak kaydedilir. Ayrıca, derneğin geçmiş ve sonraki dönem başkanları Onursal Üye olarak kabul edilir. Dernek Üyeleri dışındaki Onursal üyeler oy kullanamaz ve aidat ödeyemez, dilerlerse derneğe maddi ve manevi katkıda bulunabilirler. Onursal üyeliğin iptali Genel Kurul kararı gerçekleşir.

ÜYELİKTEN ÇIKMA
Madde – 8 :

Hiç kimse, dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
Madde – 9 :

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
a- Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
b- Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
c- Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
d- Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
e- Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
f- Disiplin Kurulu’nun tavsiyesi ile Yönetim Kurulu kararı sonucu veya istifa halleri dışında giriş aidatlarını ödemeyenler Yönetim Kurulu kararı ile üyelik haklarını kaybederler.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
Dernek üyeliğinden çıkarılanların genel kurula itiraz hakları vardır.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

DERNEĞİN ORGANLARI
Madde – 10 :

Derneğin organları şunlardır.

1. Genel Kurul
2. Yönetim Kurulu
3. Denetleme Kurulu
4. Balotaj Kurulu
5. Disiplin Kurulu

Dernek, başka organlar da kurabilir. Ancak bu organlara genel kurul ve denetleme kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

GENEL KURUL TOPLANTILARI
Madde – 11 :

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
Olağan genel kurul, üç yılda bir NİSAN ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Genel kurul;
Dernek tüzüğünde belli edilen zamanlarda olağan,
Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

GENEL KURULA ÇAĞRI USULÜ
Madde – 12 :

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

GENEL KURUL TOPLANTI YERİ VE TOPLANTI YETER SAYISI
Madde – 13 :

Genel kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

GENEL KURUL TOPLANTI USULÜ
Madde – 14 :

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunanların en az onda birinin görüşülmesini istediği hususların da gündeme alınması zorunludur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı, divan başkan yardımcıları ve yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kurulana verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

GENEL KURULDA OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ
Madde – 15 :

Genel kurulda, yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise aksine karar alınmamışsa açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde – 16 :

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
1. Dernek organlarının seçilmesi,
2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3. Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5. Derneğin gerekli görülen yerlerde Temsilcilik ve Şube açma ve kapatma konusunda Karar almak ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
6. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
7. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
8. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
9. Derneğin federasyona katılması ve ayrılması,
10. Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
11. Derneğin fesih edilmesi,
12. Yönetim kurulunca teklif edilen diğer önerileri incelenip karara bağlanması,
13. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

 
YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ
Madde – 17 :

Yönetim kurulu; 7 (Yedi) asıl ve 7 (Yedi) yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir. Görev süresi 3 (üç) yıldır.
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter, bir Sayman ve Üyeleri belirler.
Yönetim kurulu, tüm üyelerin haberdar edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Yönetim Kurulu toplantısına haklı bir mazeret olmaksızın üst üste üç kez gelmeyenlerin üyelikleri düşer, yerine en geç üç gün içinde yedek üyeler sırası ile çağrılır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ
Madde – 18 :

1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin hesapları yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
5. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
6. Dernek şubelerinin ve temsilciliklerin açılmasıyla Genel Kurulun onayının alınmasından sonra Şube veya temsilcilik kurucularına yetki vermek,
7. Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilanço ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
8. Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarmalar yapmak,
9. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.,
10. Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
11. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ
Madde – 19 :

Denetim kurulu üç (3) asıl üç (3) yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir. Görev süresi 3 (üç) yıldır.
Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

DENETİM KURULUNUN GÖREVLERİ
Madde – 20 :

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini,

defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır. Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

BALOTAJ KURULU
Madde – 21 :

Balotaj Kurulu, üç (3) asıl üç (3) yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir. Görev süresi 3 (üç) yıldır.
Kurul, üye başvurusu konusundaki görüşünü Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirir. Bu konudaki kesin karar Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu kararını en geç 30 gün içinde açıklar.
Balotaj kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

DİSİPLİN KURULUNUN TEŞKİLİ
Madde – 22 :

Disiplin kurulu üç (3) asıl üç (3) yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir. En çok oy alan Disiplin Kurulu başkanı olur. Görev süresi 3 (üç) yıldır.
Disiplin kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

DİSİPLİN KURULUNUN GÖREVLERİ
Madde – 23 :

Dernek Tüzüğü’ne, TÜHİD Meslek İlkeleri’ne ve derneğin genel menfaatlerine aykırı hareket eden, derneğe küçültücü yazılı ve sözlü beyanda bulunan üyelere uygulanacak yaptırımlar, TÜHİD Disiplin Yönetmeliğinde belirtilir. Disiplin Kurulu, aynı biçimde TÜHİD Etik Kurulu’na yapılan başvurular sonucunda Etik Kurulu’nun oluşturduğu öneri ve tavsiyeleri de değerlendirir, bunlarla ilgili uygun gördüğü yaptırımları Yönetim Kurulu’na önerir. Hakkında başvuru yapılan üyelere uygulanacak yaptırımlarda kesin karar, Yönetim Kurulu’na aittir.
BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde – 24 :

Dernek Başkanı derneği her surette temsil eder. Yönetim kurulu adına hareket etmeye yetkilidir. Görevi 3 (üç) yıl olup aynı şahsın tekrar seçilmesi mümkündür. Başkan, yönetim kuruluna başkanlık eder. Derneğin ve yönetim kurulunun nazımıdır. Genel Kurul tarafından onaylanan bütçe ve faaliyetlerin ve şube çalışmalarının dernek yararına olmasını temin etmekle görevlidir. Şubelerdeki vaki olacak taleplerin merkez yönetim kurulunda müzakere ve uygulanmasını sağlar. Tüzüğün kendisine verdiği diğer görevleri yapar. Başkanın bulunmadığı hallerde yerine Başkan Yardımcısı vekalet eder. Başkan Yardımcısının bulunmadığı hallerde yerine Genel Sekreter kurula başkanlık eder.

BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ
Madde – 25 :

Başkanın bulunmadığı hallerde başkana vekalet eder. Dernek genel yönetiminde başkana yardımcı olur. Derneğe ait tesisler olduğu taktirde bunların denetimini sağlar ve dernek yarına olan çalışmalarda başkana yardımcı olur. Başkanın bulunmadığı hallerde kurula Başkanlık eder.

GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde – 26 :

Dernek faaliyetleri hakkında ve diğer hususlarda yönetim kurulunca kararlaştırılan faaliyetleri açıklar. Başkan ve Başkan Yardımcısının bulunmadığı hallerde yönetim kuruluna başkanlık eder. Dernek büro hizmetlerinin tanzim ve yürütülmesini temin eder. Toplantı gündemini hazırlatır. Yazışmaların usulüne uygun olarak yürütülmesini temin eder. Dernek yayın organlarının gününde yayın ve dağıtımını sağlar ve bu yayınların yöneticisi olarak görev yapar. Büro personel ve hizmetlerinin çalışmalarını kontrol eder.

SAYMAN ÜYENİN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde – 27 :

Sayman üye dernek gelir ve giderlerinin kaydını yapar. Derneğin mutemedi olarak makbuzlarla tahsil ve tediye emirlerini imza eder. Dernek alacaklarının tahsil edilmesini izler ve gereğinin yapılmasını temin eder. Ödeme ve tahsil fişlerinin tanzimi ile bilanço fasıllarının genel kurul kararına uygun olarak yürütülmesini sağlar. Derneğe ait kıymetli evrakı muhafaza eder. Acil masraflar için kasada bulunan paraları muhafaza eder.Dernek gelirlerinin çoğalması halinde muhasebe kayıtlarının ücretli personele yaptırılması mümkün olup, muhasip üye bu personelin çalışmasından ve yapacakları hatalardan sorumludur.

DERNEĞİN TEMSİLCİLİK VE ŞUBE AÇMASI
Madde – 28 :

Dernek gerekli görülen yerlerde Genel Kurul kararı ile temsilcilik ve şube açabilir.
Bu amaçla, Dernek Yönetim Kurulu'nca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu tarafından şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine yazılı müracaat yapılır.Mülki amirliği şube kuruluş bildirimi ve gerekli belgeler verilir.
Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Şubeler temsilcilik açamazlar.

ŞUBELERİN KURULUŞU VE HUKUKSAL DURUMU
Madde – 29 :

Şube açmaya yetkili kılınanlar, kurucuların ad ve soyadlarını , baba adlarını, doğum yeri ve tarihlerini, meslek veya sanatlarını, ikametgah ve uyruklarını, şube merkezi ile adresini, şube açacağı yerin en büyük mülki amirliğine bildirirler. Bu bildirime dernek ana tüzüğünden iki örnek ile kuruculuk yetki belgesini de eklerler. Bu bildirim ile şube kuruluşu tamamlanmış olur.
Şubeler, kanunlar ve tüzük hükümleri gereğince Derneğe bağlı; Dernek Merkezi ile ilişkileri ve karar yetkileri ‘‘Şube Yönetmeliği’’ hükümleri ile belirlenmiş; varlığı ve hakları dernek bünyesine dahil; Dernek Hizmet ve Amaç konuları doğrultusunda Yönetim Kurulu Kararı ile özerk faaliyetleri yapmakla görevli ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan hak ve borçlarından ötürü Derneğin sorumlu olduğu, bağımsız konutlu Dernek iç organıdır.
Şubeler Dernek Genel Kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin Yönetim Kurulu başkanları doğal delege olarak ve şube genel kurullarında her 10 üye adına seçilecek 1 delege de seçimlik delege olarak temsilen Genel Kurul ’a katılma hakkına sahiptir.
Bu tüzüğün Dernek tüzel kişiliğine ilişkin diğer hükümleri de şube kapsamında ve şubeye ilişkin geçerli olarak uygulanır. Uygulamaya ve merkez şube ilişkilerine dair hükümler, Dernek Yönetim Kurulunca mevzuat ve tüzük hükümlerine uygun olarak hazırlanacak şubeler yönetmeliğinde gösterilir.

ŞUBELERİN ORGANLARI GÖREV VE YETKİLERİ
Madde – 30 :

Şubelerin organları ile görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.
A – Şube Genel Kurulu : Şubeye kayıtlı ve aidatlarını ödemiş üyelerin katılması ile üç yılda bir Şubat ayında toplanır.  Toplantı en geç merkez genel kurulu toplantısından 2 ay önce gerçekleştirilmek zorundadır. Şube genel kurulunun toplantı ilkeleri, çağrı yöntemleri, olağanüstü toplantı ile görev yetkileri hakkında şube kapsamında ve şubeye ilişkin olarak bu tüzüğün genel kurulla ilgili 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. maddeleri kıyasen uygulanır.
B – Şube Yönetim Kurulu : Şube Genel Kurulunda gizli oyla seçilen 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Görev bölüşümü ve çalışma biçimleri ile görev ve yetkileri hakkında şube kapsamında ve şubeye ilişkin olarak tüzüğün yönetim kurulu ile ilgili 17. ve 18. maddeleri kıyasen uygulanır.
C – Denetleme Kurulu : Şube Genel Kurulunda gizli oyla seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Görev bölüşümü ve çalışma biçimleri ile görev ve yetkileri hakkında şube kapsamında ve şubeye ilişkin olarak bu tüzüğün Denetleme Kurulu ile ilgili 19. ve 20. maddeler kıyasen uygulanır.

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI
Madde – 31 :

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1. Üye Aidatı: Üye aidatları ve giriş aidatı her yıl için Genel Kurul tarafından tespit edilir.
Ülke ve sektör şartları gerektirdiğinde, aidat ödemelerinin gerçekleştirilebilmesi için kolaylık, indirim, kampanya gibi uygulamalar için yetki verilmektedir.
2. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
3. Derneklerce yapılan yayınlar, tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, yarışma ve konferans gibi faaliyetlerde sağlanan gelirler,
4. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
6. Amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
7. Dernek gelirlerinin en az 2/3’ü dernek amacı doğrultusunda kullanılır. Dernek taşınmazları ve dernek demirbaşları kamu yararına kullanılabilir.
8. Diğer gelirler.

TUTULACAK DEFTERLER
Madde – 32 :

Dernekte aşağıda yazılı defterler tutulur.
A) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

B) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1) (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6. alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
2) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
Dernekte tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ
Madde – 33 :

Gelir ve gider belgeleri;
Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için Gider Makbuzu düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak Alındı Belgeleri yönetim kurulu kararıyla bastırılır.

ALINDI BELGELERİNİN BASTIRILMASI VE KONTROLÜ
Madde – 34 :

Bastırılan alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları ile diğer baskı işlerinde kusur bulunup bulunmadığı, sayman üyece kontrol edilir. Kontrolde hatalı olduğu ortaya çıkan cilt veya formlar geri verilerek aynı miktarda yenisi bastırılır. Alındı belgeleri, matbaadan sayman üye tarafından bir tutanak ile teslim alınır.
Dernek saymanınca teslim alınan alındı belgeleri Alındı Belgesi Kayıt Defterine kaydedilir. Alındı belgelerinin, eski ve yeni saymanlar arasında tutanakla devir teslimi yapılır.
Alındı belgeleri, gelir tahsil etme görev ve yetkisine sahip bulunanlara, sayman üyelerce imza karşılığı verilir ve kullanıldıktan sonra imza karşılığı geri alınır. Bu işlemler Alındı Belgesi Kayıt Defterinde gösterilir.
Alındı belgeleri, sabit boyalı sert veya sivri uçlu tükenmez kalemle okunaklı bir biçimde silintisiz ve kazıntısız olarak doldurulur. Ödemede bulunana asıl yaprak koparılarak verilir, koçan kısmı ciltte bırakılır. Düzenleme sırasında hata yapılırsa, hatalı belge yaprağı ödemede bulunana verilmez. Asıl ve koçan yaprakların üzerine “İPTAL” ibaresi yazılıp her ikisi koparılmadan ciltte bırakılır.

YETKİ BELGESİ
Madde – 35 :

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden Yetki Belgesi dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir.
Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.
Yetki belgelerinin süresi, yönetim kurullarının görev süresi ile sınırlıdır. Yeni seçilen yönetim kurullarının, yetki belgelerini birinci fıkra esaslarına göre yenilemesi zorunludur. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.
Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir.
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.
 

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ
Madde – 36 :

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Derneğin iç denetimi denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir.


ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ
Madde – 37 :

Genel Kurulun yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilenlerin adı ve soyadları, TC Kimlik No, Baba adları, Doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve adresleri, tahsil durumları, nüfusa kayıtlı oldukları yerler ve diğer evraklarla birlikte bir yazı ile mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ
Madde – 38 :

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ
Madde – 39 :

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılır. Tüzük değişikliği ancak genel kurul gündeminde yer almışsa veya toplantıda hazır bulunanların onda birinin yazılı isteği üzerine gündeme alınarak genel kurulca görüşülebilir. Tüzük değişikliğinin yapılması için dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu
çoğunluk sağlanamazsa üyeler ikinci toplantıya çağrılır, ikinci toplantıdaki üye sayısı ne olursa olsun tüzük değişikliği görüşülür. Tüzük değişikliğine ilişkin karar toplantıya katılanların üçte ikisinin oyu ile alınır.

DERNEĞİN FESHİ HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ
Madde – 40 :

Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin, toplantıda hazır bulunması gerekir. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin karar toplantıya katılanların üçte ikisinin oyu ile alınır. Genel kurulca fesih kararı verilince derneğin feshi yönetim kurulunca beş gün içersinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.
Derneğin feshine karar verilmesi ile derneğin mal ve para haklarının tasfiyesi için üç kişilik bir tasfiye kurulu görevlendirilir. Feshi halinde derneğin tüm mal ve para hakları Genel Kurul Kararı ile tespit edilir. Karar verilmemesi durumunda Türk Eğitim Vakfına intikal ettirilir.

DERNEĞİN KURUCULARI
Madde – 41 :


1- Mehmet Akter
T.C.
Moda Ferir Pek Sk. Deniz Apt. 12 Kadıköy, İstanbul
Halkla İlişkiler Uzmanı

2- Babür Ardahan
T.C.
Nispetiye Cd. Kervan Apt. 17/1-C Etiler, İstanbul
Halkla İlişkiler Uzmanı

3- M.Alaeddin Asna
T.C.
Valikonağı Cd. 31 Konak Sineması yanı Nişantaşı, İstanbul
Halkla İlişkiler Uzmanı

4- Affan Başak
T.C.
Ayşe Sultan Korusu 150 Bebek, İstanbul
Halkla İlişkiler Uzmanı

5- Ayşegül Dora Güney
T.C.
Mektep Sk. 41 Emirgan, İstanbul
Gazeteci

6- Necdet Günkut
T.C
İstanbul
Yazar

7- Ender Gürol
T.C.
Üftade Sk. Tek Apt. Harbiye, İstanbul
Halkla İlişkiler Uzmanı

8- Cüneyt Koryürek
T.C.
Zergerdan Sk. 7 Emirgan, İstanbul
Halkla İlişkiler Uzmanı

9- Bilge Kuraner
T.C.İstanbul
Halkla İlişkiler Uzmanı

 

10- Rıdvan Menteş
T.C.
Valikonağı Cd. Sonu Yapı Kredi Vakıf Han Nişantaşı, İstanbul
Halkla İlişkiler Uzmanı

11- Ahmet Ramazanoğlu
T.C.
Atatürk Bulvarı 315/5 İzmir
Halkla İlişkiler Uzmanı

12- Mehmet Turaç
T.C.
Hüsrev Gerede Cd. 75/1 D. 13 Teşvikiye, İstanbul
Halkla İlişkiler Uzmanı

13- Canan Usman
T.C.
Hüsrev Gerede Cd. 37 Teşvikiye, İstanbul
Halkla İlişkiler Uzmanı

YASAKLARA UYMA
Madde – 42:

5253 sayılı Dernekler Kanunu’nda yazılı yasak faaliyetlere uyma konusunda ve izne bağlı faaliyetler için gerekli girişimlerde bulunmaya dernek yöneticileri ve tüm üyeler azami hassasiyet gösterirler.

TÜZÜKTE AÇIK BULUNMAYAN DURUMLAR
Madde – 43:

Tüzükte açık hüküm bulunmayan durumlarda 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Yasası’nın ikinci bölümünde yer alan hükümler uygulanır.