Etik Kurulu Çalışma Disiplini

TÜHİD Etik Kurulu, Türkiye'de Halkla İlişkiler mesleğinin TÜHİD Meslek Ahlakı İlkeleri doğrultusunda korunması, haksız rekabetin önlenmesi, meslek ahlak ve dayanışmasının yerleştirilmesi, halkın ve iş dünyasının halkla ilişkiler kavramına güven ve saygı duymasını sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

TÜHİD Etik Kurulu’nun Oluşumu

Meslek ahlakı ilkelerinin ihlali ile ilgili bildirimler TÜHİD Etik Kurulu tarafından değerlendirilir. Etik Kurulu üyeleri, TÜHİD Yönetim Kurulu üyeleri tarafından yapılan davetin kabul edilmesi yöntemiyle belirlenir. Meslek ahlakı ilkelerinin ihlaline ilişkin başvuruları hukuki, ticari ve ahlaki açılardan ele alabilecek ve farklı uzmanlık alanlarını temsil eden, alanının önde gelen ve itibarlı isimlerine davet çıkarılır. TÜHİD Yönetim Kurulu’nun seçimle yenilenmesinden bağımsız olarak, sürekliliğini ve özerkliğini koruyarak çalışmalarını yürütür. Üyelerden birinin ayrılması durumunda TÜHİD Yönetim Kurulu aynı fonksiyonu temsil edecek yeni bir üyeye davet çıkarır.

TÜHİD Başkanı Etik Kurulu’nun doğal üyesidir. Etik Kurulu’nda iletişim camiasında aktif olarak çalışan kişilerin (TÜHİD Üyesi ve değil) yer almasının, kurulun objektifliğini zedeleyeceği düşünülmüştür.

Etik Kurulu Üyeleri kendi aralarında yaptıkları ilk toplantıda bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter seçer. Etik Kurulu gerek duyduğunda bilirkişi görüşüne başvurur. TÜHİD Etik Kurulu’nun sözcüsü Etik Kurulu Başkanı’dır.

TÜHİD Etik Kurulu’ nun Görev Alanı

a. TÜHİD’e iletilen ihlalleri incelemek ve karara bağlamak,
b. Gerek görülmesi halinde TÜHİD üyelerini veya ilgili tarafları konuya ilişkin bilgilendirmek,
c. Kamuoyuna yansıyan konularda medyayı bilgilendirmek.

Etik Kurulu Değerlendirme Toplantısı

TÜHİD Etik Kurulu, düzenli olarak yılda en az bir kez değerlendirme toplantısı yapar. Yıllık TÜHİD Etik Değerlendirme Raporu, tüm üyelerle ve basın bülteni aracılığıyla tüm kamuoyu ile paylaşılır.

Şikayet Başvurusunun Değerlendirilmesi

Şikayet başvurusu, TÜHİD’e yazı ile ve zarf üzerinde ETİK KURULUNA yazısı bulunacak şekilde yapılır. Şikayet formunun ana yapısı TÜHİD web sitesinde yayınlanır. Şikayet başvuruları bu formdaki bilgilerin tamamı temel olmak üzere kuruluşun ilaveleri ile birlikte yapılmalıdır.

TÜHİD Yönetimi, şikayet başvurusunu Etik Kurulu Başkanı’na iletir.

Şikayetin Etik Kurulu tarafından değerlendirilmeye alınabilmesi için formda yer alan şikayet sahibinin adı, çalıştığı kurumun adı, görevi, iletişim bilgileri ve şikayetin konusu açık ve net olarak doldurulmuş olmalıdır. Başvuranın bilgileri tüm 3. şahışlar nezdinde gizli tutulacaktır.

Etik Kurulu yapılan başvuruları tüm üyelerinin görüşlerini alarak değerlendirir, gerekli incelemeleri yapar, görüş ve savunmaları alır, gerekirse bilirkişi görüşüne başvurur ve başvuruya ilişkin raporunu yayınlar. Şikayetler bir ay içinde Etik Kurulu Başkanı imzasıyla bir rapor halinde yanıtlanır.

Başvurunun Haklı Bulunması Durumunda
Şikayet edilen “iletişim” tarafı TÜHİD Üyesi ise sırasıyla;

Yazılı uyarı
İzleme
Yaptırım uygulamak için disiplin kuruluna iletir
yaptırımları işleme alınır.

Şikayet edilen “iletişim” tarafı TÜHİD Üyesi değilse ;

İletişim sektörü meslek ilkeleri çerçevesinde konu değerlendirilerek kendileri ile bilgi paylaşımı gerçekleştirilerek, meslek etiği ilkelerimiz hatırlatılır.

Şikayet edilen iletişim sektörü dışından iş dünyasından ise;

Konu ile ilgili meslek etiği ilkeleri çerçevesinde olması gereken iletişim yönetimi kendilerine iletilir.

Şikayet edilen iletişim sektörü dışından medya dünyasından ise;

Sektör örgütünün de onayı alınarak, medya kuruluşuna veya ilgili kişiye konu ile ilgili görüş belirtilir.